SÚDNA PREKLADATEĽKA A TLMOČNÍČKA

Od roku 2003 sa venujem prekladom a tlmočeniu v jazyku nemeckom v rôznych oblastiach života. Prekladám a tlmočím rôzne potrebné listiny a situácie pre slovenské, rakúske, nemecké a iné zahraničné nemecky hovoriace úrady.

Ako súdna prekladateľka pôsobím od roku 2003 a ako tlmočníčka od roku 2003. Moje preklady sú opatrené pečaťou súdneho prekladateľa. O mojej kvalite svedčia i dlhodobé skúsenosti a referencie.

Som poistená za škodu spôsobenú zadávateľovi svojou činnosťou v poisťovacej spoločnosti
casensky-hlavaty.cz

KONTAKT


Mgr. Melicheríková Daša

Kozáčeka 5 (budova Interaudit)

96001 Zvolen, SR

IČO: 41 190 475, nie som platca DPH

Mobil: 00421 907 887 719

E-mail: libella@libella.sk


Po Vašom prvom kontakte si môžeme k Vášmu problému dohodnúť osobný termín stretnutia, Skype, WhatsApp rozhovoru alebo telefonátu, ohľadom rozanalyzovania Vášho problému.

Tento je možné dohodnúť si až po uhradení nevratnej platby vo výške 75,- EUR na môj účet, ktorý Vám bude po prvom kontakte zaslaný.

MOJA PONUKA PRE VÁS


Od roku 2003 sa venujem prekladom a tlmočeniu v jazyku nemeckom a to v rôznych oblastiach života. Prekladám a tlmočím rôzne potrebné listiny a situácie pre slovenské, rakúske, nemecké a iné nemecky hovoriace zahraničné úrady.

Ako súdna prekladateľka a tlmočníčka, zaregistrovaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom na MS SR pod evidenčným číslom 971 152 ako prekladateľka, viď TU a ako tlmočníčka pod číslom 951053, viď TU som pozývaná na rôzne udalosti, sobášne obrady, policajné úkony, na súdy v Slovenskej republike i v zahraničí. Spolupracujem i s nadnárodnými spoločnosťami, ktorým tlmočím na rôznych školeniach, mítingoch a obchodných rokovaniach v Slovenskej republike i v zahraničí.

Fyzickým osobám pomáham v akejkoľvek životnej a pracovnej situácii. Pre klientov (fyzické osoby podnikateľov, opatrovateľky ale i zamestnancov) vybavujem na území Rakúska záležitosti ohľadom Finanzamt (prídavky na deti a pod.), SVS (odvodové záležitosti), Krankenkasse (materský príspevok) a rôzne iné záležitosti ohľadom pracovných záležitostí aj medzi zamestnávateľom a opatrovateľkou/živnostníkom/zamestnancom. Preklady prijímam telefonicky alebo E-mailom. Za ich kvalitu zodpovedám i vlastným komerčným poistením.Hlavné oblasti mojich prekladov


- strojárenstvo

- automobilový priemysel

- stavebníctvo

- technika

- doprava

- trestné, obchodné, pracovné, obč. právo

- ekonomika

- medicína

- sobášne obrady

- matričné listiny, vysvedčenia, rozsudky

- prihlasovanie motorových vozidielNáplne do tlačiarní dodáva TonerPartner

REFERENCIE

Continental Frankfurt A.G., Nemecko

Continental Automotive Systems s.r.o., Zvolen

Advokátske kancelárie vo Zvolene a na území SR

Hobby Express s.r.o., Zvolen

Slávia Production Systems a.s., Detva

MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o., Zvolen

Polícia SR, simultánne tlmočenie pri vyšetrovaniach, výsluchy a pod.

Súdy a prokuratúra v SR, simultánne tlmočenie na súdnych pojednávaniach a preklady spisov


MESTO Zvolen, tlmočenie na rokovaniach zástupcov mesta so zahraničnými partnermi

Fyzické osoby, tlmočenie svadobných obradov doma i v zahraničí

Fyzické osoby, preklady technických dokladov pre prihlasovanie vozidiel v SR, preklady sociálnych, ekonomických záležitosti a pod.

RESA GmbH Saarwellingen, Deutschland

DRU a.s., Zvolen

Banskobystrický pivovar a.s., Banská Bystrica

WEISHAUPT s.r.o., Zvolen a Schwendi

VIAKORP s.r.o., Zvolen

KONTAKT


Mgr. Melicheríková Daša

Kozáčeka 5 (budova Interaudit)

96001 Zvolen, SR

IČO: 41 190 475, nie som platca DPH

Mobil: 00421 907 887 719

E-mail: libella@libella.sk

Libella.sk kozaceka 5 zvolen, mapa

BEEIDIGTE ÜBERSETZUNGEN UND DOLMETSCHEN

Seit dem Jahr 2003 widme ich mich den Übersetzungen und Dolmetschen in der deutschen Sprache in verschiedenen Bereichen des Lebens. ich übersetze die Urkunden und Situationen für die slowakischen, österreichischen, deutschen und anders sprechenden Ämte.

Als beeidigte Übersetzerin arbeite ich seit dem Jahr 2003 als Dolmetscherin auch seit dem Jahr 2003.Meine Übersetzungen sind mit dem Abdruck des Übersetzerstemples vorgesehen. Über meine Qualität zeugen auch meine langfristige Erfahrungen und Referenzen.

Ich bin versichert für den Schaden,verirsacht dem Auftraggeber mit meiner Tätigkeit in der Versicherungsanstalt casensky-hlavaty.cz

KONTAKT


Mgr.Melicheríková Daša

Kozáčeka 5 (Budova Interaudit)

96001 Zvolen

Handy: 00421 907 887 719

E-Mail: libella@libella.sk


Nach Ihrem ersten Kontakt kônnen Sie sich mit mir zu Ihrem Problem einen persônlichen Termin des Treffens, Skype, WhatsApp Gespräches oder Telefonates, hinsichtlich der Analyse Ihres Problems zu vereinbaren.

Diesen ist es möglich erst nach dem Überweisen der nicht erstattungsfähigen Zahlung in der Höhe von 75,- EUR auf mein Konto, das Ihnen nach dem ersten Kontakt zur Verfügung gestellt wird, zu vereinbaren.

MEIN ANGEBOT


Ich spezialisiere mich auf die Übersetzungen und Konsekutivdolmetschen aus der deuschen in die slowakische Sprache. Ich biete Hilfe im Bereich der Familienleistungen, Kindergeld, Gewerbeanmeldung, Socialsachen und Steuersachen auf dem Gebiet von Österreich.Die Aufträge können Sie mir per E-Mail schicken, oder persönlich bringen.

Für weitere Fragen bin ich Ihnen unter der Handynummer zur Verfügung : 00421 907 887 719

Die Hauptbereiche meiner Tätigkeit sind


- Maschinenbau

- Automobilindustrie

- Bauwesen

- Technik

- Transportwesen

- Strafrecht,Handelsrecht,Arbeitsrecht,Bürgerliches Recht

- Ökonomie

- Medizin

- Hochzeiten

- Standesamtdokumente,Zeugnisse

- Anmelden der importierten Fahrzeuge

REFERENZEN

Continental Frankfurt A.G., Deutschland

Continental Automotive Systems s.r.o., Zvolen

Anwaltsbüros in Zvolen und in der Slowakei

Hobby Express s.r.o., Zvolen

Slávia Production Systems a.s., Detva

MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o., Zvolen

Polizei der Slowakischen Republik, Dolmetschen und Übersetzungen der Akten

Gerichte und Staatsanwaltschaft in der Slowakei, Dolmetschen und Übersetzungen in den Gerichtsverfahren

Stadt Zvolen, Dolmetschen und Übersetzen bei den Verhandlungen der Stadtvertreter mit den Auslandsgästen

Natürliche Personen, Dolmetschen und Übersetzen bei den Hochzeiten in der Slowakei auch im Ausland

Natürliche Personen, Übersetzungen der technischen Zulassungen, Dokumente, der sozialen Sachen, ökonomischen Angelegenheiten usw.

RESA GmbH Saarwellingen, Deutschland

DRU a.s., Zvolen

Banskobystrický pivovar a. s., Banská Bystrica (Brauerei URPIN)

WEISHAUPT s.r.o., Zvolen und Schwendi

VIAKORP s.r.o., Zvolen

KONTAKT


Mgr.Melicheríková Daša

Kozáčeka 5 (Budova Interaudit)

96001 Zvolen, Slowakei


Handy: 00421 907 887 719

E-mail: libella@libella.sk